3(4)

098-270-4840

ฝ่ายบริหาร

083-037-5450

ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

086-528-4820

ฝ่ายกฎหมายและงานเอกสาร

ใบรับรอง ISO 9001

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เท็นไมล์เลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน


ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
ทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กรขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ จำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารส่งออก และ แปรรูป อุตสานหรรมสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ใบรับรอง ISO 14001

มาตรฐาน ISO 14001:2015 การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เท็นไมล์เลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับองค์กร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีความ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและดูแลองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อ การจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มลูกค้าองค์กร อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อไป

การตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของสมาชิก SEDEX (SMETA)

Supplier Ethical Data Exchange หรือ SEDEX คือ องค์กรไม่แสวงหากำไรและระบบการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน ที่รวมกลุ่มสมาชิกทางธุรกิจทั่วโลก ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันคือ พัฒนาจริยธรรมของบริษัท หรือกลุ่มผู้จัดจำหน่าย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โดยบริษัทฯ ที่จะเข้ากลุ่มนี้ได้ จะต้องปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างมีจริยธรรมทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะในบริษัทฯ ของตนเองเท่านั้น ต้องรวมไปถึงผู้ที่จัดจำหน่ายสินค้าให้ ก็ต้องมีจริยธรรมต่อแรงงานด้วยเช่นกัน เรียนได้ว่า จะต้องปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมทั้งซัพพลาย เชน (Supply Chain) หรือโดยสรุปคือ กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วม SEDEX เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น จะไม่ทำธุรกิจ ไม่ซื้อของจากบริษัท ที่ไม่มีจริยธรรมในเรื่องของแรงงาน การจัดทำมาตรฐานให้บริษัทหรือองค์กร ได้เข้าร่วม SEDEX จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งบริษัทคู่ค้า ลูกค้า และ ตลอดจนพนักงานบริษัท ว่าเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีจริยธรรม

มาตรฐาน ISO 27001:2022 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
(อยู่ระหว่างการดำเนินการ) คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในเดือนตุลาคม 2566 การดำเนินการตามระบบการจัดการช่วยรักษาความปลอดภัยด้านความลับ ความสมบูรณ์ และการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร การอัปเดตนี้ทำให้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรของคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้มั่นใจด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีความได้เปรียบในการแข่งขัน การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และผลกระทบที่มีต่อองค์กรของคุณโดยเร็วที่สุดจะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณยังคงได้รับการปกป้อง และคุณยังสามารถเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สูงขึ้นต่อไปได้

การรับรองและมาตรฐานในการให้บริการ

ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

ใบ นจ. 133/2561

ใบอนุญาตจัดหาแรงงานในต่างประเทศ

ใบอนุญาตเมียนมา

ใบอนุญาตกัมพูชา

ใบอนุญาตลาว

KPI ความสำเร็จในการนำเข้าแรงงานและให้บริการลูกค้าในแต่ละปี

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการนำเข้า แรงงานต่างด้าวกว่า 10 ปี บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เท็นไมล์เลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับโอกาสจากผู้ประกอบการ ทีมงานฝ่ายบุคคล ให้มีส่วนช่วยในการสนับสนุน ขับเคลื่อน สายงานผลิต ให้เต็มไปด้วยพนักงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และ ดึงศักาภาพออกมาเพื่อทำงานให้กับผู้ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ

ปี 2556-2565  ด้วยจำนานพนักงานกว่า 50,000 อัตรา

ทีมงานบริหาร

The Easy way to be the right employment

ทีมงานมุ่งมั่นตอบสนองการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทีมงานมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการค้ามนุษย์ และ เอาเปรียบ ภายใต้ จริยธรรมของคู่ค้า

ใบรับรอง sedex

บริการนำเข้าแรงงานฝ่ายผลิต ก่อสร้าง ทุกอุตสาหกรรม

รับบริการต่ออายุเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของคนต่างด้าว

รับบริหารจัดการดูแลแรงงานต่างด้าว แรงงานไทย ในโรงงานอุตสาหกรรม แทนฝ่ายบุคคลทั้งระบบ ระบบเงินเดือน ระบบเข้าออกงาน ระบบแปลภาษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการข้อมูลแรงงานต่างด้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลาสำหรับนายจ้าง

การบริหารจัดการข้อมูลคนต่างด้าวเป็นส่วนสำคัญที่ต้องจัดเก็บให้ถูกต้อง พร้อมที่จะส่งมอบให้กับผู้ประกอบการได้ตลอดเวลา นายจ้างต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริง และ เอกสารอัพเดตทุกระยะ ของแรงานทั้งองค์กร

ด้วยการสนับสนุน จากบุคลากรหลังบ้านและเทคโนโลยีแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย

ระบบติดตามใบงาน

ระบบติดตามการทำงาน หรือ เอกสาร เป็นระบบเล็ก ๆ แต่สำคัญสำหรับธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดไหน ตั้งแต่ขนาดกลาง ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ เพราะการรับทราบข้อมูลสถานะของเอกสาร เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต ทาง บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เท็นไมล์เลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้ จึงได้จัดทำระบบการติดตามงานเอกสาร สถานะเอกสาร (MOU TRACKING TEN MILE) เพื่อให้นายจ้าง หรือตัวแทนเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ง่ายและสะดวกที่สุด โดยสามารถกระทำได้โดยการป้อนข้อมูล เพียงไม่กี่บรรทัด หรือ แสกน QR CODE

ความพร้อมของทีมงาน ความเชี่ยวชาญ

เดินเคียงข้างธุรกิจคุณ