บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (MOU)

เพื่อทำงานในฝ่ายผลิตทุกงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ตัดเย็บ

ประกอบด้วย


• จัดหาแรงงานต่างด้าวเข้าใหม่ โดยการเปิดโอกาสให้นายจ้าง
หรือตัวแทนสามารถคัดเลือกคนงานได้ด้วยตนเองจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด
• จัดหาแรงงานต่างด้าวคนเก่า แบบระบุตัวตน
• จัดหาแรงงานต่างด้าวครบวาระการว่าจ้าง 4 ปี

บริการจัดหาคนงานต่างด้าว แรงงานฝ่ายผลิต MOU (แรงงานใหม่)

ด้วยความเชื่อมั่นตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ในคุณภาพการสรรหาบุคลากรกว่าหมื่นอัตรา
พร้อมส่งมอบในระยะเวลา 30 วัน เท็นไมล์เลเบอร์กรุ๊ป นําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
เปิดโอกาสให้นายจ้างสามารถเดินทาง คัดเลือกแรงงานต่างด้าวได้ด้วยตนเองตามความต้องการ

ดูแลต่อเนื่องตลอดสัญญาจ้าง 
โดยทีมงานฝ่าย “ลูกค้าสัมพันธ์”
บริการต่อเนื่องที่นายจ้างจะได้รับ
• นำเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อกำหนด คุณลักษณะที่นายจ้างต้องการ
• จัดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกแรงงานต่างด้าว
• ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
• จัดส่งคนงานถึงสถานประกอบการ
• รวมถึงขั้นตอนอื่น ๆ ที่นายจ้างต้องทำให้ลูกจ้าง