บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (MOU)

บริหารจัดการแรงงานร่วมกับฝ่ายบุคคล

ปัญหาขาด-ลา มาสาย แรงงานเข้าไม่ครบจำนวน
บริหารจัดการแรงงานในโรงงาน แทนฝ่ายบุคคลในโรงงาน
มอบหมายหน้าที่ในเรา “ทีมงานบริหารจัดการแรงงาน


✅ จัดการดูแลหอพัก เช่า มัดจำ คนเข้า-ออก ความสะอาดเรียบร้อย
✅ จัดรถรับส่ง 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
✅ จัดส่งล่ามผู้ประสานงานคอยอำนวยความสะดวกและดูแลให้ความช่วยเหลือในไลน์การผลิต 
✅ จัดอบรม / ประชุม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
✅ สำรวจ ติดตาม ตรวจเช็คเอกสารประจำตัวของคนต่างด้าว ให้มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย
✅ ให้ความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคาร / บัตรเอทีเอ็ม / ติดต่อกับธนาคาร
✅ จัดหาที่พัก (วางประกัน) ก่อนส่งมอบแรงงาน หารถรับ-ส่ง พนักงาน