เกี่ยวกับเรา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เท็นไมล์เลเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้เริ่มดำเนินกิจการ “การให้บริการสรรหาทรัพยากรมนุษย์” แก่โรงงานอุตสาหกรรม ครั้งแรกในปี พศ. 2556 และได้ดำเนินการจดทะเบียนภายใต้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พศ.2560 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ ต้องวางเงินหลักประกันกับรัฐบาล จำนวน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)

ประธานกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นางสาวศิรินทร์นภา ช้างเฟื่อง
โทร . 098-270-4840
Direct E-mail : 10mile.customer@gmail.com

รู้จักเท็นไมล์เลเบอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

เท็นไมล์เลเบอร์ เป็นผู้ให้บริการ ด้านการจัดหาแรงงานต่างด้าว ในระบบ MOU พร้อมการให้บริการจัดทำเอกสารแบบครบวงจร

เท็นไมล์เลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการในปี 2556 เป็นครั้งแรกและเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันตามพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ยึดมั่นในนโยบายบริหารจัด การแบบ การเสริมสร้าง “พันธมิตรทางธุรกิจ” และการพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์” ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ

วางใจทีมงาน “HR Business Partner
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เท็นไมล์เลเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายการบริหารงาน

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เท็นไมล์เลเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ เรื่อง “แรงงาน MOU” แบบครบวงจร มุ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำทางธุรกิจบริการใน “การจัดหาแรงงาน” เราขอประกาศนโยบาย ด้วยการประกาศเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับท่าน

ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว บริหารธุรกิจ “แบบยืดหยุ่น” ให้บริการแบบยั่งยืน

เรา Ten Mile Labour Group ขอแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่อง ด้วยการรับประกันตลอดอายุสัญญาจ้าง (Service Guarantee) ต่อสิ่งที่ท่านได้วางใจให้ ทีมงาน ได้ดูแลทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของท่าน

เป้าหมายการตลาด

ดิฉัน ในนาม ผู้บริหาร ประธานกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เท็นไมล์เลเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายการตลาดของเรามุ่งเน้น การขาย บริการ ที่ “รวดเร็ว ง่ายและสะดวก” ต่อการเข้าถึง โดยอาศัยการยึดหลักการ ที่ทุกคนในทีมท่องไว้ในใจ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
✅ เริ่มมั่นใจและเชื่อถือในสินค้าหรือบริการ
✅ ทำให้ยั่งยืน คือการรักษาลูกค้าไว้
✅ รักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
✅ เปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นการพัฒนาองค์กร
“ใคร ใคร ก็ขายได้ แต่จะขายยังไงให้ ซื้อ และ ซื้อ ตลอดไป”

นโยบายการดูแลและกฎหมาย

กระผม ในนาม ที่ปรึกษาพิเศษทางด้านกฎหมาย ขอแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงาน “ทีมงาน” ที่มีแนวคิด ทัศนคติเดียวกัน บนพื้นฐานของความถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง และประหยัดที่สุด
✅ ทบทวนข้อกฎหมายต่อสม่ำเสมอ
✅ จัดทำข้อเสนอแนะให้กับผู้ประกอบการ
✅ วางแผนแนวทางจัดทำ
✅ ดำเนินการในกรอบของความถูกต้อง

พันตำรวจโท ธรรมนูญ ภูเดช
ที่ปรึกษาพิเศษด้านกฎหมายและงานเอกสาร